Aktuality


Image​​

Rozhovor Haló novin s Pavlem Vodseďálkem, kandidátem KSČM

 na primátora Ústí nad Labem

Image


                       Ústí nad Labem žije naplno

Nejdříve vás požádám – především kvůli mimoústeckým čtenářům a čtenářkám - o jakousi malou inventuru ústecké městské koalice. Jak se radnice stabilizovala a jaký vklad do ní vnesli právě komunisté?

V komunálních volbách v roce 2014 zvítězili kandidáti protestního hnutí Pro Ústí a ANO. Jejich vize a představy o vládnutí se však ukázaly jako naprosto škodlivé. Například vážně hrozilo, že dotace, které získalo předchozí vedení, nebudou řádně dokončeny a zúřadovány a město bude zatíženo mnohamilionovými penále. Někteří členové koalice za ANO brzy zjistili, že tato sestava je cesta do pekel. Spojili se s ostatními kluby v zastupitelstvu města a stávající vedení odvolali.

V novém vedení byla část zastupitelů ANO a Ústeckého fóra občanů (UFO). Tuto sestavu podpořily kluby KSČM, ČSSD a ODS. Když však dvě členky nové rady města odstoupily, došlo k další kritické situaci a čtyřčlenná rada neplnila podmínky zákona. Přechodně fungovala jenom primátorka, ale s omezenými pravomocemi. V zastupitelstvu došlo k rozdělení, napjatá situace byla na denním pořádku, vládlo se rozdílem o jeden hlas. A ti, co se dostali do opozice, komplikovali jednání zastupitelstva, jejich taktikou byly mnohdy obstrukce, dlouhé monology a pravidelně se opakující body k doplnění programu schůzí, které většinou neměly už předem šanci na úspěch. Zastupitelstva končila v pozdních večerních hodinách, bývala přerušena a pokračovala v náhradním termínu…

A tento nenormální stav skončil zvolením členky komunistického klubu Květoslavy Čelišové do rady města…

Ano, jejím zvolením do funkce uvolněné radní pro školství a sociální služby v prosinci 2016. Tato volba byla přelomovou událostí, protože jde o první uvolněnou radní za KSČM po roce 1989. Pravda, ještě nedlouho předtím byl zvolen uvolněným místostarostou v městském obvodě Střekov Viktor Malinkovič. Dovolba rady stabilizovala činnost vedení města, došlo k narovnání většiny hrozících sankcí a naše radní svými dlouholetými zkušenostmi a lidským přístupem se stala platnou a oblíbenou součástí vedení města. Rozdělené zastupitelstvo však, bohužel, stále »trpí aktivitami« opozice.

Jaké jsou hlavní body volebního programu ústeckých komunistů na léta 2018-2022?

Náš volební program má řadu bodů. V části »Nové pracovní příležitosti a příležitosti k spokojenému, plnohodnotnému životu« nabízíme řešení situace, kdy se naše město začalo vylidňovat. Počet obyvatel se blíží k devadesáti tisícům. Odcházejí mladí, ale i lidé ve středním věku. Ve městě je nedostatek kvalifikované, lépe placené práce. Město tedy musí vytvářet příznivé podmínky pro vznik nových pracovních příležitostí. Nový územní plán, který se zpracuje a dokončí v nadcházejícím volebním období, musí umožnit rozvoj takové infrastruktury, která bude příznivá investorům a podnikatelským subjektům, které přinesou do města nové, kvalifikované pracovní příležitosti. V tomto úsilí musí sehrát významnou roli také kraj, ovšem město se musí o zvýšenou pozornost kraje, ale i centra hlasitě hlásit. Výraznou podporu je třeba vyžadovat i od škol, které by měly více působit na žáky a studenty, výchovou k patriotismu.

Velkou skupinou obyvatel jsou senioři. V probíhajícím volebním období se podařilo významně zlepšit spolkový život této věkové skupiny. Velkou zásluhu si v této oblasti připsali právě naši zastupitelé, kteří seniorské problematice věnují mimořádnou pozornost.

V oblasti »Bezpečnosti a pořádku«: Město má poměrně početnou městskou policii. Budeme prosazovat posílení kontrolní činnosti v problémových částech města. Je nepřípustné, aby vznikaly divoké skládky, aby byl velkoobjemový odpad beztrestně odkládán na veřejná prostranství mimo stanovené dny svozu. Město se bude muset vypořádat s pomalou likvidací vraků automobilů.

Mimořádnou pozornost budeme věnovat oblastem tzv. vyloučených lokalit.  Navrhneme, aby byla zřízena komise rady, která bude problematiku těchto oblastí mapovat, bude navrhovat průběžně nápravu problémů a zpracovávat podklad pro definitivní řešení nevyhovujícího stavu. Trváme na záměru výkupu některých domů v těchto oblastech městem. Bytový fond vlastněný městem nebo svěřený do správy obvodů je třeba modernizovat.

Co Ústí a sociální bydlení?

Sociální bydlení je v našem městě téměř zcela v rukou »obchodníků s chudobou«. Město nemá dostatečný počet bytů ve svém vlastnictví, a tak zde dochází k extrémním událostem, jako je nedávné uzavření dvou ubytoven. Východiskem by mohlo být vykupování domů městem, stanovení nepřekročitelného nájemného v místě obvyklého, samozřejmě upravovaného podle vývoje inflace, a převedení dávek sociální pomoci pod jednu instituci.

U nás je průměrné nájemné u družstevních bytů nebo bytů ve vlastnictví někde kolem 4000-6000 Kč měsíčně, někteří nájemníci »platí« 12-15 000 Kč měsíčně, ovšem tito platí prostřednictvím státem dotovaného bydlení v dávkách.

Chceme se věnovat dalšímu zkulturnění centra a významných částí městských obvodů, které slouží k reprezentaci města nebo k odpočinku obyvatel. Budeme prosazovat, aby parky a parkové úpravy ve městě byly odborně řízeny útvarem Městských služeb, který zaměstná zahradního architekta.

Město musí posílit odbor, který se zabývá přípravou a administrací dotačních projektů. Podobně je třeba věnovat zvýšenou pozornost odboru sociálních věcí. Město musí věnovat zvýšenou pozornost i otázce, zda zřídit útvar hlavního architekta města. Vzhledem ke specifickým podmínkám našeho města byla by tato funkce přínosná.

Po zkušenostech z tohoto volebního období, kdy zastupitelstvo jen těžko nacházelo ve většině řešených problémů shodu, budeme prosazovat poměrné zastoupení politických stran a hnutí v orgánech města.

»Doprava a městské komunikace«, to je další oblast, které věnujeme pozornost. Například budeme prosazovat přepravu dětí do 15 let bezplatně. Stav městských komunikací v našem městě je neuspokojivý, odhadovaný dluh do oprav a obnovy je 800 milionů Kč. Musí se řešit také zadluženost města, každý rok se splácí 100 milionů Kč! Bude třeba hledat další zdroje, které by umožnily tento stav změnit.

Občany samozřejmě zajímají Sociální a zdravotní službyJe potřeba zajistit další prostředky na modernizaci, rekonstrukce a dostavbu stávajících objektů sociálních zařízení. Je bezpodmínečně nutné vyřešit situaci kolem objektu bývalé ubytovny v ulici Čelakovského. Je třeba urychleně řešit otázku sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel a bydlení seniorů. Nový komunitní plán sociální péče ukazuje, že síť sociálních služeb je v našem městě velmi dobrá, potřebuje však větší propagaci.

Jsou u vás žáci, jejichž rodiče nemají na školní obědy?

Ano, takoví žel jsou. Kraj nevyužil možnosti požádat o státní dotace na obědy pro děti z chudých rodin. Připravil si vlastní program, který ovšem nebyl schválen krajským zastupitelstvem. Ale město využívá jiných možností a ředitelé škol tuto problematiku citlivě řeší. Ústecké děti ze sociálně slabých rodin obědy tedy dostávají.

Vůbec jsou některé skupiny našich nejmenších Ústečanům, které se právě v důsledku neutěšené finanční situace svých rodičů nemohou zúčastnit ani školních výletů, lyžařský kurzů a podobných školních akcí. Proto chceme prosadit v příštím volebním období, aby vznikl dotační titul, fond nebo jiná forma umožňující takové děti podporovat.

Kapitola »Školství, sport, kultura« zaujímá v našem volebním programu významné místoMalý zájem dětí o technické a přírodovědné obory nepříznivě ovlivňuje budoucí přípravu mládeže na obory, které jsou pro zajištění chodu společnosti potřebné. Proto opět podpoříme budování školních dílen a pozemků a potřebného polytechnického střediska.

Problémem začíná být i nedostatečný počet absolventů některých učitelských oborů. Město musí pomáhat UJEP při zajišťování potřebného počtu studentů. Náš dům dětí a mládeže patří k vynikajícím institucím, překračujícím význam města a kraje. Město musí v nadcházejícím volebním období zajistit vybudování víceúčelové sportovní haly, pomáhat s dobudováním druhé ledové plochy a vybudováním jednoduchých hřišť pro městskou fotbalovou akademii.

Bude potřebné dořešit situaci kolem Severočeského divadla opery a baletu. Je třeba najít jinou formu řízení této instituce. Bude potřeba pozměnit statut Městského kulturního střediska, které by mělo převzít úlohu koordinátora kultury ve městě. Město by mělo působit na kraj, který je zřizovatelem muzeí a galerií, aby zvážil možnost zřízení krajské galerie v našem městě. K posílení patriotismu a k zviditelnění města budeme prosazovat uspořádání městských slavností, které by byly především přehlídkou našich kulturních aktivit. Ostatně »Ústecké Vánoce« jsou velmi zdařilou akcí.

Jak je to u vás s kvalitou životního prostředí?

Je chvályhodné, že došlo k výraznému zlepšení čistoty ovzduší. Město například v současném vegetačním období velmi úspěšně využívá prvky květinové výzdoby. Poněkud méně úspěšná je snaha o čisté město. Proto budeme prosazovat zřízení inspektora pořádku při městské policii. Jsem přesvědčen, že město by mělo vyřešit stav na náplavce v Krásném Březně, která by mohla být prostorem k rekreaci, sportovnímu vyžití a oddechu obyvatel. Podobné řešení vyžaduje nábřeží v oblasti Váňova. Je třeba zvážit úpravu střekovského nábřeží. Naše zoologická zahrada, která je proslulá, potřebuje nezbytně finanční podporu k modernizaci svých zařízení a ke stabilizaci chovů. Naše město má úžasnou výhodu v léčivých termálních pramenech. Zkrátka všechny smysluplné snahy o zlepšení životního prostředí v Ústí podporujeme.

V Ústí nad Labem vzniká, ve spolupráci s organizací Collegium Bohemicum, městské muzeum. Kolem toho bylo mnoho obav, aby byla v řádných proporcích a s ohledem na historickou pravdu vysvětlena úloha místního německého obyvatelstva. Takže - co nového v muzeu?

Tato instituce vznikla za vlády politiků ODS. Byl to jeden z pochybných projektů, jakým byla i rekonstrukce muzea nebo revitalizace městského parku. Nákladné záležitosti, v konečném hodnocení silně předražené a postižené hrozbou sankcí. Navíc naše zadlužené město potřebuje investovat finanční prostředky úplně jinde.

Collegium Bohemicum je institucí, která zastřešuje mnohamilionový dotační projekt, který by měl realizovat expozici dějin německého obyvatelstva v regionu. I tento záměr patří mezi zbytečně drahé projekty a navíc jeho konečná podoba je stále očekávána s určitými obavami, to jste již naznačila. Ve vedení Collegia došlo k personálním změnám.

Váš hraniční region umožňuje oboustranně výhodnou spolupráci s německými sousedy. Jak vypadá spolupráce se saskou zemskou vládou?

Spolupráce se saskou zemskou vládou se vyvíjela do dnešní podoby delší dobu. Sasko totiž dlouho nepovažovalo vedení Ústeckého kraje za rovnocenného partnera a některé záležitosti řešilo přímo s českou vládou. Časem se však ukázalo, že některé záležitosti bude třeba projednat a dohodnout přímo s vedením Ústeckého kraje. A tak dnes existuje dohoda o příhraniční spolupráci záchranných sborů, kdy vozidla zdravotnické záchranné služby obou států mohou operovat v příhraničních územích podle toho, jak jsou momentálně zásahům dostupná. Realizuje se společně celá řada užitečných projektů, funguje spolupráce euroregionů, došlo k dohodě o přeshraniční dopravě, kraj pomáhá s propagací Německo-českého gymnázia v Pirně, spolupracují policie obou států.

Také KSČM je aktivní v kontaktech s partnerskou Die Linke v Sasku. Jak se rozvíjí tato spolupráce?

Výraznou osobností při prosazování užší spolupráce mezi Saskem a Ústeckým krajem, a stejně tak mezi Die Linke a KSČM, je poslanec zemského sněmu v Drážďanech Hajko Kozel. Ten dlouhodobě zajišťoval program společných aktivit. Pracovní týmy z obou stran se podílely na celé řadě úkolů při projednávání nových norem, které zajímají obě strany (služební zákon, minimální mzda apod.). Vzhledem k možnostem dochází většinou k setkávání při akcích německých partnerů, takže jsme se potkávali nejen v Drážďanech, ale také v Berlíně a Braniborsku. V současnosti byla spoluprací s českou stranou pověřena jiná poslankyně a musím konstatovat, že spolupráce je poněkud menší.

Hostem hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, byl před krátkým časem, jediný německý zemský premiér za Die Linke Bodo Ramelow. Vy jste byl přítomen tomuto přijetí. O čem oba levicoví politici jednali?

Když ministerský předseda německé spolkové země Svobodný stát Durynsko Bodo Ramelow zavítal na návštěvu do Ústeckého kraje, u společného stolu se setkal s hejtmanem, jak jste uvedla, také s náměstkem hejtmana Martinem Klikou, krajskou radní Jitkou Sachetovou a mnou coby předsedou krajského výboru pro národnostní menšiny. Německý ministerský předseda s vedením kraje probral hlavně témata týkající se nedostatku lékařů nejen na české straně, ale také problémy v systému vyplácení sociálních dávek pro dlouhodobě nezaměstnané a v tuto chvíli mnohdy již nezaměstnatelné. Všichni zúčastnění si chválili dosavadní spolupráci obou zemí v oblasti cestovního ruchu. Bylo důležité, že setkání se zúčastnil také generální konzul ČR v Drážďanech Jiří Kuděla. Na závěr setkání hejtman a předseda durynské vlády přímo u řeky Labe zavzpomínali na povodně v roce 2013.

Ve volebním programu se věnujete i vyloučeným oblastem, které znamenají především to, že někteří lidé žijí v ubohých podmínkách – a to se píše 21. století. Jak tento vřed odstranit?

V našem městě se v poslední době v této oblasti dějí věci. Jednak tu byl na návštěvě prezident republiky a jednak jedna pronajímatelka, zřejmě jako reakci na opatření města v problémových oblastech, zavírá dvě ubytovny plné obyvatel. Zdánlivě se obě události města příliš netýkají, pana prezidenta hostí hejtman, ubytovny jsou soukromá záležitost. Ovšem 224 lidí musí hledat jiné ubytování. Město byty nemá, většina bytového fondu byla rozprodána. Ukazuje se, jak neprozřetelní byli privatizátoři, nebo spíše, že rozhodnutí prodat celé bloky firmám, které slibovaly kdeco, byla velká lumpárna. Podívejte se například, jak vypadá »moderní bytový fond« a »občanská vybavenost«, včetně okolí, na nynější ústecké Masarykově ulici! Lepší to není ani s domy v Předlicích, Na Nivách a jinde.

Ale sociální pracovnice z magistrátu a z obvodních radnic zabodovaly a všem, kteří projevili zájem hledat nové bydlení, s ubytováním pomohly. Bohužel členové některých neziskových organizací, které mají v gesci práci s lidmi se sociálními problémy, nejenže nepřiložili ruku k dílu, ale navíc pořádali demonstrace a »kulturní akce«. Pan prezident celou záležitost s ubytovnami správně ohodnotil, když vyzval, aby klienti ubytoven začali konečně pracovat.

Žel, jedno ze zasedání městského zastupitelstva, které se zabývalo ubytovnami, proběhlo podobně jako zastupitelstva předešlá. Opozice »házela vidle« téměř do všech projednávaných bodů. Nejvíce zamrzelo, že neprošla koupě bývalého rektorátu UJEP (KPŠ) na Severní Terase. Město tady chtělo vybudovat penzion pro seniory a případně několik startovacích bytů pro mladé rodiny. Je nepochopitelné, že pro tento záměr nehlasovala starostka obvodu. Podobně dopadl i bytový dům v ulici 1. máje v Krásném Březně, který obývá v 15 bytech nezjištěný počet sociálně slabých obyvatel. Město tento »dům hrůzy« chtělo vykoupit, opravit a řádně spravovat. Starostka neštěmického obvodu svým vystoupením bohužel věci nepomohla. I tady »zvítězili« zastupitelé z opozice, kteří pro tento bod nezvedli ruku.

Zdá se, že problémem Ústí nad Labem také je, že vedení městských obvodů nespolupracují, až na výjimky, s magistrátem?

Je to tak. Snad až podzimní volby pomohou. Ukazuje se, že Ústí nepotřebuje vizionáře, aktivisty a snílky, ale lidi se zkušenostmi v komunální práci, patrioty a zastupitele, kteří jsou schopni potlačit stranické a osobní zájmy a společně pracovat pro lidi z našeho města. Pak se snad podaří uskutečnit i vize a sny.

Proto bych rád vyzval čtenáře a čtenářky - přijďte k volbám a apelujte na své okolí, aby nedošlo ke stejnému omylu, který nastal ve volbách předešlých, když lidé dali hlasy naprosto neznámým uskupením s lákavými, ale neuskutečnitelnými programy!

Vidíte nějaký pokrok, který plyne z podporované a státem dotované činnosti institucí, jež mají za úkol vám pomoci právě s vyčleněnými oblastmi? Mám na mysli vládního zmocněnce, Agenturu pro sociální začleňování, různé poradny pro dlužníky, projekt Re:start aj.

Nechci paušálně některé neziskové organizace v sociální oblasti zavrhnout, ale ukazuje se, že především ty, které se zabývají sociálním začleňováním, jsou vesměs neúspěšné. Je to jednak tím, že místo stabilního působení v terénu se utápějí v přípravě a realizování projektů či koncepcí, kterými si vylepšují finanční situaci, a vzhledem k tomu, že legislativa je v této oblasti málo účinná, míjí se působení většiny těchto organizací účinkem. Jediným přínosem někdy bývá to, že zaměstnávají lidi a snižují tak procento nezaměstnaných.

Co se týče Agentury pro sociální začleňování, tak Zastupitelstvo města Ústí nad Labem neschválilo v červnu dohodu o spolupráci s touto agenturou. Důvodem byly předchozí negativní zkušenosti z působení této instituce v našem městě.

Re:start se z pohledu města poněkud míjí účinkem. Některé podmínky nevyhovují, takže nakonec město místo očekávané pomoci bude řešit potřebné zásahy do infrastruktury a v sociální oblasti z vlastních zdrojů. Vybydlenou ulici Na Nivách nejde vyřešit za podmínek stanovených Re:startem, stejně jako rekonstrukce bývalé ubytovny Čelakovského na sociální bydlení nebo zařízení pro seniory. Pokus o poskytnutí teritoriální výjimky bohužel zatím nevyšel. Re:start v této podobě městu příliš nepomohl.

Mohu vás na závěr, po jisté záplavě negativ, požádat o něco optimistického?

Velmi rád. Obyvatelé našeho města si začínají uvědomovat, že nálepka »ošklivého« města je někdy cíleným programem škarohlídů, kteří by se rádi dostali k moci. Návštěvníci našeho města, kteří k nám přijíždějí, jsou však většinou překvapeni, jak město žije, kolik kulturních a sportovních programů je tady realizováno, jak fungují divadla, knihovna, muzeum, zoologická zahrada. Jak stoupá úroveň ústecké univerzity a největší regionální nemocnice. Jak nádherné okolí město má, termální prameny, jezero Milada či dotovanou lodní dopravu na Labi.

Věřím, že nové zastupitelstvo konečně pochopí, že tu není pro to, aby řešilo osobní ambice, ale aby bylo prospěšné obyvatelům města a napomáhalo k zvyšování jeho prosperity. Věřím, že noví zastupitelé konečně najdou dost sil, aby spojili síly a mohli po čtyřech letech říci, že tu nebyli marně. U toho nynějšího si někteří jedinci takové hodnocení nezasluhují.

Monika HOŘENÍ


V zastupitelstvu města se dějí věci.

V našem městě se v poslední době dějí věci. Jednak tu byl na návštěvě prezident republiky a jednak pronajímatelka, zřejmě jako reakci na opatření města v problémových oblastech, zavírá dvě ubytovny nabité obyvateli.  Zdánlivě se obě události města příliš netýkají, pana prezidenta hostí hejtman, ubytovny jsou soukromá záležitost. Ovšem 242 lidí musí hledat jiné ubytování. Město byty nemá, většina bytového fondu byla rozprodána. Ukazuje se, jak neprozřetelní byli privatizátoři nebo spíše, že rozhodnutí prodat celé bloky firmám, které slibovaly hory s horáky, byla velká lumpárna. Podívejte se například, jak vypadá moderní bytový fond a občanská vybavenost, včetně okolí, na nynější Masarykově ulici. Lepší to není ani s domy v Předlicích, Na Nivách a jinde.

 Ale sociální pracovnice z magistrátu a z obvodních radnic zabodovaly a všem, kteří projevili zájem hledat nové bydlení, s ubytováním pomohly. Bohužel členové některých neziskových organizací, které mají v gesci práci s lidmi se sociálními problémy, nejenže nepřiložili ruku k dílu, ale navíc pořádali demonstrace a „kulturní akce“.

Pan prezident celou záležitost s ubytovnami správně ohodnotil, když vyzval, aby klienti ubytoven začali konečně pracovat.

Předposlední zasedání magistrátního zastupitelstva proběhlo, podobně jako zastupitelstva předešlá. Opozice „házela vidle“ téměř do všech projednávaných bodů. Nejvíce zamrzelo, že neprošla koupě bývalého rektorátu UJEP (KPŠ) na Severní Terase. Město tady chtělo vybudovat penzion pro seniory a případně několik startovacích bytů pro mladé rodiny. Je nepochopitelné, že pro tento záměr nehlasovala starostka obvodu. Podobně dopadl i bytový dům v ulici 1. Máje v Krásném Březně, který obývá, v 15 bytech, nezjištěný počet, sociálně slabých obyvatel. Město tento „Dům hrůzy“ chtělo vykoupit, opravit a řádně spravovat.  Starostka neštěmického obvodu, svým vystoupením, bohužel, věci nepomohla. I tady „zvítězili“ zastupitelé z opozice, kteří pro tento bod nezvedli ruku.

Stejně dopadl i delší dobu připravovaný odkup vaňovského přístavu. Zatím z koupě sešlo, když opoziční zastupitelé předložili některé sporné argumenty a obvinění. Nechali si své připomínky až na zasedání, nesnažili se o projednání v předsihu. Bohužel obyvatelé Vaňova a okolí, kteří léta trpěli objížďkou za nedodělanou dálnici, nebudou mít klid ani teď, protože hrozba vybudování frekventovaného překladiště nebyla zažehnána.

Problémem tohoto města je fakt, že vedení městských obvodů s magistrátem, až na výjimky, nespolupracuje.  Tak snad až podzimní volby pomohou. Ukázalo se, že Ústí nepotřebuje vizionáře, aktivisty a snílky, ale lidi se zkušenostmi v komunální práci, patrioty a zastupitele, kteří jsou schopni potlačit stranické a osobní zájmy a společně pracovat pro lidi z našeho města. Pak se snad podaří uskutečnit i vize a sny.

Přijďte k volbám a apelujte na své okolí, aby nedošlo ke stejnému omylu, který nastal ve volbách předešlých, když lidé dali hlasy naprosto neznámým uskupením s lákavými, ale neuskutečnitelnými programy.

PaedDr. Petr Brázda, zastupitel města (v Ústí nad Labem 27.6.2018)

V sobotu 24. února 2018 proběhla Krajská konference KSČM

V Ústí nad Labem se v sobotu konala Krajská konference KSČM, za účasti 36 delegátů z celého kraje což bylo 100%, 9ti hostů mezi kterými byl místopředseda ÚV KSČM Josef Skála a předsedkyně ÚRoK ÚV KSČM Helena Vrzalová.

Samozřejmě nechyběli, poslankyně PS PČR Hana Aulická - Jírovcová, senátor PČR Václav Homolka a poslanec EP Jaromír Kohlíček.

Tato konference projednala a schválila zprávu o činnosti a dalších úkolech Ústeckého KV KSČM, zprávu o hospodaření KV KSČM za rok 2017, zprávu o činnosti KRK a KRoK, potvrdila členy KV KSČM zvolené na okresních konferencích a kandidáty pro volby do Senátu ve volebních obvodech Chomutov, Litoměřice a Teplice. Zvolila předsedu a členy KRK KV KSČM a KRoK KV KSČM.

Předsedou KV KSČM byl opět zvolen Oldřich Bubeníček.

Další personální návrhy budou projednány a schváleny na zasedání KV KSČM: člena VV ÚV KSČM za Ústecký kraj, VV KV KSČM, další místopředsedové KV KSČM, člen ÚVŠ ÚV KSČM zástupce za náš Ústecký krajský.

V diskusi celkem vystoupilo 9 delegátů krajské konference KSČM, kteří se zaměřili na budoucí úkoly KSČM, na současnou situaci v KSČM před X. sjezdem KSČM, k aktuální politické situace v současném období, přípravou akcí a voleb souvisejících z komunálních voleb v celém kraji. Také vystoupili oba hosté z delegace ÚV KSČM, kteří hovořili o současné situaci před X. sjezdem KSČM a k činnosti ÚRoK KSČM. Krajská konference KSČM vzala na vědomí všechny kádrové návrhy do vedení KSČM, které byli schválené na okresních konferencích KSČM.

Pavel Vodseďálek, předseda OV KSČM v Ústí nad Labem


Okresní konference KSČM v Ústí nad Labem

V sobotu 6. 1. 2018 proběhla v krajském městě okresní konference KSČM.

Třicet sedm delegátů v úvodu přivítalo hosty. Mezi nimi Petra Šimůnka, 1. místopředsedu ÚV KSČM a čestnou předsedkyni Levicových klubů žen a členkou Rady města Ústí nad Labem Květoslavu Čelišovou.

Ve zprávě o činnosti okresní organizace se předseda OV KSČM Pavel Vodseďálek zaměřil především na aktivizaci práce členů pléna OV a mladších členů strany.  Jde totiž o to, aby strana začala permanentně pracovat na získávání příznivců, protože přirozený úbytek členské základny se nedaří plně nahrazovat novými členy. Ostře odsoudil pokusy o vnitřní rozpory ve straně, ventilované přes sdělovací prostředky nebo sociální sítě.  Jistě kritika patří k metodám práce ve straně, nesmí však pokračovat tak, aby mohla být zneužita odpůrci strany, tedy mimo stranická jednání. Bohužel poslední volby do PS PČR se staly příležitostí pro některé členy k zveřejňování nemístné kritiky na sociálních sítích, přestože objektivní rozbor příčin nebyl zatím stanoven.  Vyjádřil se i k volbě prezidenta a podpořil kandidaturu Miloše Zemana. Ocenil dvacetiletou práci předsedy rozhodčí komise Václava Nováka.

Navrhl, aby byla konferencí vyslovena podpora Vojtěchovi Filipovi a Petru Šimůnkovi, podpora oběma byla delegáty konference schválena.

V diskuzi zaujal příspěvek, který přednesla PaedDr. Květoslava Čelišová, která v současnosti zastává funkci členky Rady Statutárního města Ústí nad Labem. Seznámila delegáty se stavem v městském zastupitelstvu, kde velmi negativní roli sehrávají poražení příznivci původního vedení, které bylo nahrazeno, když už tak zadluženému městu, hrozily další sankce, především za nedostatečnou agendu v dotačních titulech. Apelovala členy strany, aby věděli a šířili, že díky zastupitelům naší strany se podařila celá řada užitečných akcí pro občany města, například zrušení poplatku za odpad, vytvoření nového klubu důchodců, který je seniory v hojném počtu využíván při pravidelných akcích v domě kultury, kultivace květinové výzdoby a zeleně, ale i zvýšení rozpočtu školám a zařízením poskytujícím sociální služby.                                                                                                                  

Soudružka Čelišová se vyjádřila i k situaci na ÚV. Je potřeba vytvořit atmosféru, která tady byla v době ohrožení samotné existence strany. Tehdy jsme se „drželi za ruce“, byli jednotní a pomáhali jsme si. Vyslovila i názor, že by stávající předseda měl pokračovat ve své funkci. Odvedl toho hodně a výsledek voleb nemůže být svalován na něj. Stejně tak vyslovila názor, že stávající prezident, převyšuje další kandidáty.  Ocenila i práci mladých členů strany, kteří zastávají zastupitelské funkce a vyslovila přání výrazněji je pověřovat zodpovědnými úkoly a funkcemi.  Ostatně dva mladé členy pak konference delegovala na X. sjezd KSČM.

Petr Šimůnek v úvodu připomenul, jak neobjektivní oficiální propaganda zkresluje dějiny, zamlčuje fakta. „Měli jsme byty, vysokou úroveň bezplatného zdravotnictví a školství na přední světové úrovni“, přesto jsou dnes tyto skutečnosti zamlčovány, zmínil i negativní formy volební agitace, které používají volební štáby některých subjektů. Bohužel „sebevražda“ sociálních demokratů s odvoláním Babiše, měla vliv i na ztrátu voličů naší strany. Akce lithium přišla z naší strany pozdě. Na sjezdu strany je třeba stanovit vizi, kam chce KSČM jít. Jsme stále nejsilnější stranou, ale s klesající tendencí, je třeba najít témata, která osloví příznivce. Měli bychom být na čele levice.  Soudruh Šimůnek dále hovořil o dopadech špatných volebních výsledků na ekonomiku strany.  Propad financí za mandáty povede ke snížení mzdových nákladů jak na ÚV, tak na OV, připravuje se reorganizace. Futura bude muset hledat jiné zdroje na financování, dotace z centra nebudou. Objevují se ale i dobré příklady, vznikají nové organizace strany při nemocnicích nebo podnicích.  Pokud jde o některé zásadní postoje strany. Samozřejmě přetrvává nesmiřitelný odpor k církevním restitucím, vydaly se například i kulturní památky, o které, stát bude i nadále pečovat, armáda musí být přeorientována na pomoc při zajišťování bezpečnosti, ne NATO, je třeba se připravit na další pohyb běženců z míst, kde je hlad.  Smiřování se sudetoněmeckými institucemi na vládní úrovni, především z iniciativy KDU-ČSL  je krajně nevhodné.                                                                         

 V závěru informoval o problémech se zákonem o hospodaření politických stran a upozornil na další, připravovaný zákon o ochraně osobních dat. Tyto a podobné zákony jsou zřejmě připravovány k tomu, aby komplikovaly práci stran a dalších subjektů a možná vedly i k likvidaci. Tady budou muset více působit naši poslanci.

 V diskusi dále vystoupil i JUDr. Jan Michalec, který ocenil, že zpráva OV hledá a nabízí především způsoby jak zlepšit práci, která povede k dobrým výsledkům ve volbách. Babiš na rozdíl od jiných, nejdříve zbohatnul a teprve potom vstupuje do politiky, lidé zřejmě oceňují jeho proklamované záměry.  V kraji vládneme a stejně jako je správný směr, založení krajského dopravního podniku, měla by se do příspěvkové organizace transformovat i Krajská zdravotní, a.s. U akciové společnosti totiž hrozí, že pokud dojde k jinému výsledku voleb, může dojít k postupnému prodeji. Měli bychom slyšet jména, Vojtěch Filip vede správně povolební taktiku.

V diskuzi pak upozornil na nutnost urychleně uplatňovat nové směry v komunikaci (tiskový mluvčí), internet, sociální sítě s. Třešňák. O tom že předseda musí stranu sjednocovat a v našem jednání musíme ctít a prosazovat většinový názor hovořil s. Buldra. A protože na naprosto neuspokojivou situaci lidí bez domova, invalidů a dalších skupin nereaguje vláda, měli bychom nabádat k řešení, vystoupil s. Brož.  V diskuzi pak poděkovala Gabriela Hubáčková za podporu při volbách do PS PČR. Její práce pro stranu i nadále trvá, přestože parlament po sedmi létech opouští.

Konference zvolila předsedou OV Pavla Vodseďálka, delegáty sjezdu jsou, spolu s předsedou OV, Martin Trnovec a Jan Janeček.                                                                                          Petr Brázda, tiskový mluvčí OV KSČM Ústí nad Labem


VOLBY DO PS PČR 2017


Strana

Procento hlasů 2017

Mandáty 2009

ANO

29,64

78

ODS

11,32

25

PIRÁTI

10,79

22

SPD

10,64

22

KSČM

7,76

15

ČSSD

7,27

15

KDU-ČSL

5,80

10

TOP 09

5,31

7

STAN

5,18

6

Výsledky za okres Ústí nad Labem


Pořadí  strany

Platní hlasy celkem

%

1. ANO

17994

36,45

2. SPD

6.096

12,35

3.ODS

4.681

9,48

4. PIRÁTI

4.529

9,17

5. KSČM

4.425

8,96

6. ČSSD

3.025

6,12

7. TOP 09

2.155

4,36

Image

Litoměřický odborný seminář - 30. 9. 2017

30. 9. 2017

Kdy: 30. září od 9:30 hod v KD Hrad Litoměřice.

Image

VIDEOPOZVÁNKA

https://www.youtube.com/watch?v=ptcYHHa_km4&feature=youtu.be

Pietní akt v Terezíně

Na Národním hřbitově v Terezíně se o víkendu konalo tradiční pietní shromáždění, kterým byly uctěny oběti druhé světové války, zmařené životy padlých i umučených v koncentračních táborech.

Tato významná akce pořádaná Ústeckým KV KSČM, Levicovými kluby žen a Kluby českého pohraničí proběhla pod záštitou ÚV KSČM. Po zdravici předsedy ÚV KSČM a místopředsedy PSP ČR Vojtěch Filipa vystoupila s hlavním projevem poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová.

»Dnešní doba, která je poznamenána velkými změnami v geopolitickém uspořádání světa a zejména Evropy, znovu podněcuje snahy části historiků, politiků i publicistů k falzifikaci námi prožitých dějin, ke svévolnému výkladu příčin, průběhu i výsledků druhé světové války. Té války, v jejímž důsledku padli na poli cti i hrdinové z Terezína,« upozornila dále poslankyně.»Zdálo se, že poučení z druhé světové války jsou dostatečná. Za více než 70 let zjišťujeme, že svět na počátku 21. století je nadále zatížený neschopností lidských společenství hledat cesty k vzájemnému porozumění a solidaritě. Ve světě se znovu válčí, umírají civilisté, ženy, děti,« připomněla Aulická Jírovcová. 

KSČM válku trvale odmítá

»Z tohoto místa chci zdůraznit, že KSČM je z parlamentních stran jediná, která trvale odmítá válku jako způsob řešení mezinárodních vztahů v novém století! Jsme přesvědčeni, že tento svět nemá jinou alternativu své další existence než v nastolení nových, mírových vztahů mezi kontinenty, státy, národy, ale i mezi lidmi. Lidmi různé barvy pleti, politických ideálů, různých zájmů, různého společenského postavení, různého přesvědčení, vyznání i víry. KSČM ctí a plně respektuje v zájmu míru mezinárodní právo,« konstatovala v projevu Aulická Jírovcová.

Vzpomínka na Předvoj

 Martina Zigmundová. Pietní akt je vždy ukončen na popravišti v Malé pevnosti, kde je vzdána pocta posledním popraveným před příchodem svobody, členům ze skupiny Předvoj. Tuto tragickou událost, bestiální mstu umírající hydry fašismu, připomenul poslanec Josef Šenfeld.Čest rudé vlajce. Verše přednesla poslankyně PSP ČR a krajská předsedkyně LKŽ Gabriela Hubáčková. V recitaci ji pak vystřídala s básní S. K. Neumanna VltavaÚčastníci shromáždění položili věnce a květiny u hlavních pylonů a členky LKŽ pak květiny na epitafní desky za zvuků Smetanovy symfonické básně 

Řada významných hostů

Pietní akce se zúčastnila řada významných hostů, kromě jmenovaných hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, europoslanec Jaromír Kohlíček, poslankyně Miloslava Vostrá, Marta Semelová a poslanec Stanislav Grospič, senátor Václav Homolka. Dále náměstek hejtmana Stanislav Rybák a radní Ústeckého kraje Jitka Sachetová, Radek Belej a Ladislav Drlý. Nechyběla ani předsedkyně LKŽ Květa Šlahúnková či starostka města Terezín Hana Rožcová. Ze zahraničních delegací byli přítomni zástupci Ruské federace, Běloruska, Kazašské republiky, Kubánské republiky, Číny, Vietnamu, KLDR a akci přijeli podpořit také zástupci německé Die Linke z Braniborska, Zschopau a Pirny.

Soňa GROCHALOVÁ (převzato z HaNo)

ImageImageImage

Image

(foto Jirka Capljuk)


První máj v Ústí nad Labem

Prvomájová oslava v ústeckých Městských sadech i letos přilákala  velké množství účastníků. Tentokráte dokonce rekordní počet. Předseda OV KSČM Pavel Vodseďálek tak mohl přivítat a představit  naše kandidáty do podzimních parlamentních voleb, více než čtyřem tisícům příznivců, i těm, kteří prostě přišli oslavit svátek práce. 

V hlavním projevu, poslankyně PS PČR a stínová ministrině školství Gabriela Hubáčková, promluvila o práci poslaneckého  klubu  v parlamentu, o tom, jak je těžké prosazovat nové zákony, které připravují právě poslanci KSČM.  Hovořila i o velmi nebezpečné mezinárodní situaci a špatné politice EU při zvládání přílivu migrantů. Naše strana přichází s iniciativou na uskutečnění referenda k vystoupení z NATO.  Gabriela Hubáčková je v našem okrese vedoucí kandidátkou do podzimních parlamentních voleb.

Tradičně promluvila i PaedDr. Květoslava Čelišová, předsedkyně okresního  klubu zastupitelů  za KSČM. Její projev  byl zaměřen na situaci v ústeckém zastupitelstvu. To několik měsíců nebylo schopno dovolit jednoho člena  do rady. V prosinci se radní stala právě doktorka Čelišová, díky konsenzu napříč zastupitelstvem. Situace v zastupitelstvu i nadále není dobrá. Část zastupitelů hájí především své , převážně jednostranně zaměřené zájmy, nereaguje na návrhy ke spolupráci a blokuje i potřebné materiály.

Oslava svátku práce byla zpestřena vystoupením děvčat ze souboru Romano Jasnica a mažoretek a roztleskávaček z Domu dětí a mládeže. Celé dopoledne hrála, už tradičně, skupina OLD BOYS.  Byly v permanenci atrakce a soutěže pro děti, přijeli i motorkáři vetráni. První máj se i letos ve stotisícovém Ústí vydařil.

Petr Brázda

Image​​

Image​​Image​​Image​​

Image​​Image​​Image​​

Image​​

Čekají nás nemalé úkoly v roce 2017 v souvislosti s volbami do PS PČR na 

podzim 2017.

V měsíci říjnu až prosinci 2016 proběhly v naší okresní organizaci „ nominační“ členské schůze, které se zabývaly přípravou kandidátní listiny za náš okres do PS PČR a úkoly, které nás čekají v souvislosti s volbami do PS PČR.

Dne 7. Ledna 2017 od 9,00 hodin v restauraci Domu kultury v Ústí nad Labem se konala okresní „ nominační“ konference, která zhodnotila naši práci za rok 2016, a stanovila  úkoly na rok 2017 pro naší okresní organizaci.

Nejdůležitějším bodem jednání byla volba kandidátů do PS PČR pro krajskou „nominační“ konferenci dne 18.2.2017 za náš okres.

Proběhla volba lídra naší kandidátky  za okres i pro krajskou kandidátkou a to aklamací byla jí zvolena stávající poslankyně parlamentu ČR Gabriela Hubáčková. V tajných volbách bylo určeno pořadí na dalších místech a to takto:

2. František Minárik, 3. Jan Janeček, 4. Miloslav Buldra,  náhradníkem byl zvolen Viktor Malinkovič.

V současné době se připravuje zabezpečení volební kampaně do PS PČR po obsahové stránce, organizační stránce, nutné začít také v ZO KSČM a stranických skupinách zabezpečit obsazení volebních komisí v našem okrese.

Veškeré materiály pro volební kampaň budou zabezpečeny, projednány na zasedáních našeho okresního výboru KSČM a seznámíme s nimi ZO KSČM a stranické skupiny v okrese bez jejichž podpory se neobejdeme.

Čekají nás nelehké úkoly, ale věřím, že spojíme všechny naše síly pro co nejlepší výsledek voleb do PS PČR v naší okresní i krajské organizaci KSČM, abychom obhájili post poslankyně Gabrieli Hubáčkové v naší okresní organizaci.

                      Pavel Vodseďálek

předseda OV KSČM v Ústí nad Labem