!!! Nový zpravodaj !!!

Volební výsledky na:

https://volby.cz/pls/kz2020/kz?xjazyk=CZ

a na:

https://usteckykraj.kscm.cz/cs

 

 

Volební program KSČM pro Ústecký kraj na léta 2020-2024

„Chceme s vámi dál rozvíjet náš kraj“

 

Vážení spoluobčané,

             předkládáme Vám naše záměry pro další léta, ve kterých chceme navázat na vše pozitivní, co se dosud v kraji podařilo, a které chceme spolu s Vámi realizovat.

Zaměstnanost

 • Nejdůležitější v Ústeckém kraji je řešení stále vysoké nezaměstnanosti. Budeme pokračovat ve spolupráci s Úřadem práce na realizaci projektu s cílem vytvořit nová místa nejen v sociální oblasti.

 • Využití průmyslových zón a vytváření nových pracovních příležitostí je naší prioritou.

Bezpečnost

 • Chceme bezpečné domovy a ulice. Garance bezpečí je dnes jednou z nejdůležitějších věcí.

 • Velký důraz klademe na potírání kriminality a protidrogový program Policie ČR.

 • Máme špičkově propracovaný integrovaný záchranný systém, který se osvědčuje při živelních pohromách, hromadných dopravních nehodách a mimořádných událostech.

 • Budeme nadále podporovat jak profesionální, tak dobrovolné hasiče.

 • Říkáme NE přijímání ekonomických migrantů, řešíme vlastní sociálně ekonomické problémy.

Zdravotnictví

 • Podporujeme rozvoj všech nemocnic pod Krajskou zdravotní a.s. Chceme rozšiřovat krajskou síť nemocnic a zachovat stávající nemocniční síť.

 • Zasadíme se o udržení provozu protialkoholní a protitoxikomatické záchytné služby.

 • Podporujeme získávání nových lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a středního a nižšího zdravotnického personálu, zvyšování kvality zdravotních služeb pro všechny občany.

 • Chceme zachovat vybudovaný rozsah centra vysoce specializované péče (komplexní onkologické centrum, kardiochirurgii, mamografii atd.).

Školství

 • Podporujeme investice do rekonstrukcí školních budov a do jejich vybavení. Aktivně podporujeme technické vzdělávání.

 • Trváme na pokračování stipendijního programu pro studenty UJEP. Nadále podpoříme středoškolské a učňovské vzdělávání se zaměřením na regionální potřeby zaměstnavatelů.

 • Považujeme INKLUZI za nesystémový krok, který snižuje kvalitu vzdělání. Chceme přes krajské školské orgány a instituce a školské odbory prosazovat její plošné zrušení. Budeme bránit speciální školství!

Doprava

 • Chceme i nadále dopravu udržet na stávající úrovni a naplňovat tak rozvoj dopravní obslužnosti dle schváleného dopravního plánu.  Dokončíme integraci dopravy s městy Kadaň, Duchcov, Žatec, Louny a Štětí, kde se doposud nepodařila.

 • Dokončíme zavedení mobilní aplikace k nákupu jízdenek.

 • Budeme dále vyvíjet tlak na Ministerstvo dopravy ke znovuobnovení železniční tratě Lovosice – Teplice.

 • Chceme zachovat stejný objem finančních prostředků k opravě krajských silnic ve stejné výši jako v předchozích letech. Bezpečnost dopravy a komfort pro cestující včetně modernizace vlakových nádraží a bezbariérových nástupišť je náš cíl.

 • Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic budeme nadále prosazovat dokončení silnice I/13, tak aby po celém území našeho kraje byla čtyřproudá a tvořila tak vedle dálnic D6, D7 a D8 jednu z dalších z dopravních tepen kraje.

Sociální služby

 • Chceme nadále podporovat činnost domů pro seniory s pečovatelskou službou.

 • Budeme usilovat o rekonstrukci jednotlivých objektů, investovat do obnovy a modernizace majetku příspěvkových organizací Ústeckého kraje v sociální oblasti.

 • Chceme podporovat další vznik a fungování mateřských a rodinných center, rozvíjet dobrovolnictví, protidluhové poradenství, občanskou právní pomoc, podporovat činnost klubů seniorů vč. osvěty vůči všemožným nástrahám, podvodníkům, domácímu násilí a vydírání.

 • Chceme iniciovat zastropování výše vyplácených sociálních dávek a přijmout důrazná opatření proti jejich zneužívání.

Národnostní menšiny

 • Budeme podporovat kulturně společenské aktivity jednotlivých národnostních menšin a umožnit tak našim spoluobčanům poznávat jejich kulturu a usilovat o organizování společensko-kulturní akce „Barevný region“ s ochutnávkou gastronomie národnostních menšin žijících v Ústeckém kraji, včetně kulturních vystoupení jednotlivých menšin.

 • Chceme znovu ustavit Výbor národnostních menšin Zastupitelstva Ústeckého kraje a pořádat pravidelná setkání se zástupci národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje, seznamovat se s jejich kulturními, sportovními aktivitami a potřebami.

 • Ve spolupráci s romským koordinátorem Ústeckého kraje se chceme seznamovat s problematikou sociálně vyloučených lokalit a s jejich řešením na úrovni krajského úřadu.

Životní prostředí a zemědělství

 • Chceme prosperující zemědělství, které pomůže rozvoji venkova tak, aby se stal venkov znovu atraktivním místem k životu, a zamezit jeho vylidňování.

 • Kromě podpory tradičního zemědělství Lounska, Žatecka a Litoměřicka pokládáme za důležitou pomoc organizacím, jako jsou včelaři, rybáři, myslivci, chovatelé, zahrádkáři apod.

 • Dotačními programy pomůžeme malým obcím pro zachování nebo obnovu stálé nebo pojízdné venkovské prodejny.

 • Dalším naším cílem v oblasti životního prostředí jsou projekty pro zadržování vody v krajině, zachycování dešťové vody a hospodaření s vodou, dále rekultivace po těžební činnosti i revitalizace Krušných hor.

 • Podporujeme výstavbu třídíren a spaloven komunálního odpadu. Za významnou považujeme i podporu oprav a odbahnění skoro zaniklých rybníků a poldrů i opravy vodních toků.

Kultura

 • Podpoříme investice do muzeí, galerií, hvězdárny, vědeckých knihoven a zámku Nový Hrad, které jsou v majetku kraje, stejně jako u Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem.

 • Podporujeme památky zapsané v UNESCO v našem kraji (Krupka, Měděnec). Chceme se podílet na obnově návštěvnosti galerií, muzeí, či stálých expozic.

 • Podpoříme regionální kulturní činnost ve městech a obcích, festivaly, soutěžní přehlídky, profesionální hudební i divadelní tělesa, tradiční lidovou kulturu spojenou s naší státností – Říp, Stadice, Peruc. Chceme také podpořit všechny typy kultury – národnostních menšin, mezigenerační, festivaly, kulturu dětskou a studentskou, ale i seniorskou.

 • Budeme podporovat regionální funkci knihoven z rozpočtu kraje.

 • Zachovat chceme i program „Rodinné stříbro“, nově muzeum Praga.

 • Chceme státní kofinancování festivalů, stejně jako divadel, sborů a orchestrů. Chceme, aby příspěvkové organizace občanům poskytovaly v dostupných cenách veřejnou kulturní službu.

Sport a volný čas

 • Budeme podporovat formou dotačních programů sportovní kluby a oddíly ve vyšších soutěžích, ale také všechny nižší soutěže až po malé vesnické kluby a oddíly.

 • Budeme dle finančních možností Ústeckého kraje podporovat výstavbu nových sportovišť či volnočasových prostranství, protože sportovní a organizovaná volnočasová činnost je nejlepší prevencí proti zneužívání omamných psychotropních látek a kriminalitě.

 • Budeme se podílet na sportovních aktivitách pořádaných školami v Ústeckém kraji formou partnerství. I nadále budeme podporovat naši mládež, zastupující náš kraj na letních a zimních olympiádách dětí a mládeže.        

 

POZOR OZNÁMENÍ !!!

OV KSČM Ústí nad Labem, Dobětická 10

Pronajímá 3 kanceláře, každá o výměře 55m2. Nájemné je 800,-Kč á 1 metr2 za rok + energie. Každá kancelář má samostatné sociální zařízení a kuchyňku pod samostatným uzavřením. Dále jednu kancelář o výměře 27 m2. Nájemné je 800,-Kč á 1 metr2 za rok + energie. V celém objektu jsou všechny kanceláře zabezpečené bezpečnostní agenturou.

K doptání u paní Jany Vlkové tel. 737559484

Image

Image

OV KSČM - Ústí nad Labem

Vážení přátelé, soudružky a soudruzi.

 

pavel vodseďálek​​

Vítám Vás na webu Okresního výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Ústí nad Labem. Rádi bychom zde přinášeli aktuální zprávy ze  života naší organizace, základních organizací strany v okrese a z práce našich zastupitelů. Přivítáme i Vaše názory a připomínky k naší práci.

V rubrice kontakty máte možnost obrátit se na naší poslankyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Gabrielu Hubáčkovou. Jsou zde i kontakty na oba naše zastupitele v Zastupitelstvu Ústeckého kraje. Všichni jsou připraveni hledat cesty k řešení Vašich problémů nebo připomínek.

Samozřejmě, že i naši zastupitelé v Zastupitelstvu Statutárního města Ústí nad Labem, zastupitelé v zastupitelstvech městských obvodů i zastupitelé a funkcionáři v obecních zastupitelstvech jsou připravení pomoci řešit Vaše problémy.

Byli bychom rádi, kdyby náš web posloužil k lepší komunikaci mezi Vámi a námi.  Diskusní příspěvky, které se na webu objeví, budeme, podle potřeby, řešit, na dotazy se budeme snažit odpovídat. Věřím, že se nám společně podaří vytvořit fórum, které pomůže reagovat na problémy, které ztrpčují život obyvatel našeho města a okresu, a že se web stane i zrcadlem naší práce.

Pavel Vodseďálek,

předseda OV KSČM v Ústí nad Labem


Kdo jsme a co chceme:

 • Komunistická strana Čech a Moravy je politickou stranou. Pro své označení používá zkratku KSČM.
 • KSČM je právnickou osobou, působící na území České republiky. Sídlem ústředních orgánů KSČM je Praha.

komunisté​​

Programovým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír.

Program KSČM vychází z marxistické teorie otevřené dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím, novým myšlenkám a poznatkům.  KSČM usiluje o to, aby byla stranou masovou, která pracuje na základě kolektivnosti jednání a rozhodování, samosprávných principů a široké vnitrostranické demokracie.Image​​